สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ณ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเจ้อเจียงเยว่ซิ่ว (Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages) สาธารณรัฐประชาชนจีนAO Events

Google Map API 3 - 01
Copyright Reserved International Affairs, CMRU.