สำนักงานวิเทศสัมพันธ์


ประวัติความเป็นมา

      ในปี พ.ศ. 2538 งานวิเทศสัมพันธ์ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยขึ้นตรงต่ออธิการบดี ต่อมางานวิเทศสัมพันธ์ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานวางแผนและพัฒนา

      ในปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการบริหารสถาบัน (กบส.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 ได้มีมติให้แยกงานวิเทศสัมพันธ์ออกจากสำนักวางแผนและพัฒนา ไปจัดตั้งเป็นหน่วยวิเทศสัมพันธ์โดยขึ้นตรงกับอธิการบดีและรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวางแผนและพัฒนาเพื่อให้การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น

      ในปี พ.ศ. 2546 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการติดต่อประสานงานในโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชากรกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ อาสาสมัคร และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ รวมถึงการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานสอน หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์จึงได้ขึ้นตรงกับรองอธิกาบดีที่รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์

     ในปี พ.ศ. 2547 หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานวิเทศสัมพันธ์โดยขึ้นตรงกับรองอธิการบดีที่รับผิดชบองานวิเทศสัมพันะ์และหัวนห้างานสำนักงานวิเทศสัมพันธ์

     ในเดือนมีนาคม 2548 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงาน ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์อีกครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการติดต่อประสานงานในโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่หลากหลายรูปแบบและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลียนผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ อาสาสมัครและนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ตลอดจนการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานสอนและการพัฒนาด้านหลักสูตรการเรียนการสอน โดยให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปและวัฒนธรรม และมีรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายวิเทศสัมพันะ์เป็นผู้กำกับและรับผิดชอบ

     ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พ.ศ. 2557 ให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานเทียบเท่ากอง มีการบริหารงานอยุ่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย มีผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้บังคับบัญชาและกำกับติดตาม โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านการต่างประเทศเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์

     วิสัยทัศน์

             "ภายในปี 2562 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จะเป็นหน่วยงานบริการเชิงรุกด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรสู่ความเป็นสากล"

    พันธกิจ

            1. ยกระดับด้านการประสานงานในกิจการต่างประเทศให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

             2. เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ รวมถึงสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ

             3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ

             4. สนับสนุน ผลักดันและเอื้ออำนวยให้เกิดบริบทความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 AO Events