ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey 2017 ณ Dong Nai Technology University, Vietnamรูปภาพจากอัลบัม : ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey 2017 ณ Dong Nai Technology University, Vietnam

AO Events