Publication

รายงานการประชุมสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2559
แนวปฏิบัติ "หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายในการขอวีซ่าและการขอใบอนุญาตทำงานของชาวต่างประเทศ"
แผนกลยุทธ์สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ระยะเวลา 5 ปี (2559 - 2563)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานประจำปีงบประมาณ 2559
แนวปฏิบัติ "หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายในการขอวีซ่าและการขอใบอนุญาตทำงานของชาวต่างประเทศ" (ฉบับแก้ไข)


AO Events