ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey 2017 ณ Dong Nai Technology University, Vietnam


ผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับ Ms. Bui Le Anh Phuong รองคณบดีคณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว จาก Duy Tan University ประเทศเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนและกระชับความสัมพันธํ


มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนปีการศึกษา2559AO Events

Google Map API 3 - 01
Copyright Reserved International Affairs, CMRU.